Sklep

Mikropłatne
konsultacje

Cena 19,99 zł brutto

Komplet wzorów dokumentów
do Akt Osobowych

Cena 63 zł brutto

Wstępne szkolenie
BHP

Cena 63 zł brutto

Komplet wzorów dokumentów do Akt Osobowych zawiera wszystkie wymagane prawem, konieczne do wypełnienia przez pracodawcę i pracownika druki takie jak: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowanie na badania lekarskie, dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy i inne (łącznie ponad 20 szt).

Dokumenty zostaną do Państwa przesłane po dokonaniu zapłaty na podstawie Faktury Proforma.
Pozostaw proszę adres e-mail oraz NIP który umożliwi wystawienie faktury:

 

Akceptacja Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Biuro Usług Rachunkowych, Izabela Picher-Ruszyńska, ul. Nowy Świat 30A, 43-518 Ligota, tel. 609-692-563, e-mail: izabela-picher@b-ksiegowe.pl Administratorem danych osobowych jest Izabela PicherRuszyńska. Pobrane od Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie koniecznym do realizacji zakupów. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Mają Państwo możliwość żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie w przypadku podania danych, na których przetwarzanie konieczna jest zgoda, w każdym momencie możecie ją Państwo cofnąć. W przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych następuje w sposób nieprawidłowy mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi eksperci przeprowadzają konieczne szkolenia i potwierdzają ich odbycie właściwymi dokumentami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szkolenie może być przeprowadzone wyłącznie na bezpośrednim spotkaniu.
Nasi specjaliści pracują w Krakowie i Bielsku-Białej.

Pozostaw proszę adres e-mail lub numer telefonu – skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia szczegółów:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wydania karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn.zm.) oraz z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (z późn.zm.). Administratorem danych osobowych jest
Krajowy Ośrodek Usługowo-Dydaktyczny „PARTNER” sp. z o.o. z siedzibą ul. Podchorążych 3 lok. 111, 30-084 Kraków, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675251, NIP 6772208376, REGON 356703496.
Inspektor Ochrony Danych, adres kontaktowy e-mail: iod@bhp-partner.com.pl, dostępny jest we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu organizacji szkolenia oraz wydania dokumentów potwierdzających ich odbycie. Szkolenia odbywają się na zlecenie pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). Dane w zakresie imienia i nazwiska, nazwy zakładu pracy zebrano od pracodawcy. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do pracodawcy. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Podanie danych jest niezbędne do wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ważności szkolenia.

Jeżeli samodzielnie radzicie sobie Państwo z księgowością a tylko czasami potrzebujecie pomocy w wybranym pojedynczym temacie zapraszamy do skorzystania z naszych Mikropłatnych Konsultacji. Cena wynosi 19,99 zł brutto i obejmuje jeden wybrany temat.

Pozostaw proszę adres e-mail lub numer telefonu – skontaktujemy się i pomożemy w znalezieniu rozwiązania uporczywego problemu.

Uwaga! Jeśli okaże się że nasza pomoc będzie dla Państwa nieodpowiednia zwrócimy wpłacone środki. To się sprawdza!

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Biuro Usług Rachunkowych, Izabela Picher-Ruszyńska, ul. Nowy Świat 30A, 43-518 Ligota, tel. 609-692-563, e-mail: izabela-picher@b-ksiegowe.pl Administratorem danych osobowych jest Izabela PicherRuszyńska. Pobrane od Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie koniecznym do realizacji zakupów. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Mają Państwo możliwość żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie w przypadku podania danych, na których przetwarzanie konieczna jest zgoda, w każdym momencie możecie ją Państwo cofnąć. W przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych następuje w sposób nieprawidłowy mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).